ຕຸ໊ກກະຕາເພດ ຕ່ຳກວ່າ 10 ເຢນ

ສະແດງຜົນຈາກວັນທີ 1 ເຖິງ 60/251